No products in the cart.

d

Essence

 
 

Essence Polyptich

Essence polyptich - 180x140 cm , acrylic ad oil on canvas

Dimension:  180×140 cm; Composition: acrylic ad oil on canvas

RO:

Respectând coordonatele ideatice și  semantice ale conceptului de Paradis Artificial, lucrarea “Essence“ ilustează la nivel vizual structura abstracta, dar concomitent ordonata armonios, a gândirii umane. Nimic arbitrar și totuși, nimic intenționat atunci când in minte ne apar amintiri vechi, secvențe poate uitate, pe care subconștientul le înmagazinează și le scoate din starea de ascundere la impulsul unor stimuli aparent străini amintirii in sine. Lucrarea este armonioasa deși nu are elemente întregi, ci doar fragmente de figurativ, integrate unor deziderate specifice artei abstracte, conturând un nou univers, unul fizioplast. Culorile nu sunt alese întâmplator, respectând atât un canon cromatic al complementarității, cat și simbolistica enunțată de Kandinsky in lucrarea sa, ,,Spiritualul in arta”. Oranjul reprezintă ,,o mișcare iradiantă, de contopire cu mediul”, fiind asemănat cu un om sigur pe sine și pe propriile forțe, cu vitalitate și sanatate, dar totodata emana și un sentiment de instabilitate, de dezechilibru, incertitudine . De asemenea, Itten afirma ca oranjul are o luminozitate solară.

Pe de alta parte, complementaritatea culorii albastru denota profunzime, intensitatea stării, pictorul afirmând ca “isi desfășoară liniștea pana in adâncul sufletului omenesc”. Acesta considera albastrul centrifug in raport cu privitorul și centripet spre propriul lui centru. Itten spunea ca albastrul este aerian și transparent. Astfel, se justifica semantic atât compoziția concentrica a lucrării, cât si cea cromatica, cu albastru și brun închis predominant si cu un accent de oranj care face ca întregul ansamblu abstract sa prindă ,,viața”. Culorile au un efect psihologic și terapeutic, ele influențând diverse stări de spirit.

De asemenea, pentru a susține efectul creat de compoziție, am îmbinat zonele de plin și gol in echilibru, “sculptând” și golul astfel încât zonele de culoare sa respire și sa aibă suficient spațiu pentru a-și expune aspectul plastic. Se potențează unele pe altele, neintrând in concurenta, ci punându-se reciproc in evidentă.

EN:

Respecting the ideational and semantic coordinates of the concept of Artificial Paradise, the artwork “Essence” visually illustrates the abstract structure, but at the same time harmoniously ordered, of human thought. Nothing arbitrary and yet, nothing intentional when old memories appear in our minds, perhaps forgotten sequences, which the subconscious stores and removes from the state of hiding at the impulse of stimuli seemingly foreign to the memory itself. The work is harmonious, although it does not have whole elements, but only fragments of figurative, integrated with specific desideratum of abstract art, outlining a new universe, a physio-plastic one. The colors are not chosen by chance, respecting both a chromatic canon of complementarity and the symbolism enunciated by Kandinsky in his work, “The Spiritual in Art”. Orange represents “an irradiating movement, merging with the environment”, being similar to a man confident in himself and his own strength, with vitality and health, but also emanates a feeling of instability, imbalance, uncertainty. Itten also stated that the orange has a sunlight.

On the other hand, the complementarity of the color blue denotes depth, the intensity of the state, the painter stating that “he carries his peace to the depths of the human soul.” He considered the blue centrifugal in relation to the viewer and centripetal to his own center. Itten said the blue is airy and transparent. Thus, both the concentric composition of the work and the chromatic one are semantically justified, with predominantly dark blue and brown and with an orange accent that makes the whole abstract ensemble capture “life”. The colors have a psychological and therapeutic effect, they influence various moods.

Also, to support the effect created by the composition, we combined the areas of full and empty in balance, “sculpting” the void so that the colored areas breathe and have enough space to expose their plastic appearance. They enhance each other, not competing, but emphasizing each other.

detaliu Essence (1)
detaliu Essence (4)
detaliu Essence (1)
detaliu Essence (3)
a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

error: Content is protected !!