No products in the cart.

d

Blue

 
 
 
 

Blue

Blue- 80x70 cm

Dimension: 80×70 cm; Composition: acrylic and oil on canvas

RO: Respectând coordonatele ideatice și  semantice ale conceptului de Paradis Artificial, lucrarea “Essence“ ilustează la nivel vizual structura abstracta, dar concomitent ordonata armonios, a gândirii umane. Nimic arbitrar și totuși, nimic intenționat atunci când in minte ne apar amintiri vechi, secvențe poate uitate, pe care subconștientul le înmagazinează și le scoate din starea de ascundere la impulsul unor stimuli aparent străini amintirii in sine. Lucrarea este armonioasa deși nu are elemente întregi, ci doar fragmente de figurativ, integrate unor deziderate specifice artei abstracte, conturând un nou univers, unul fizioplast. Culorile nu sunt alese întâmplator, respectând atât un canon cromatic al complementarității, cat și simbolistica enunțată de Kandinsky in lucrarea sa, ,,Spiritualul in arta”.Oranjul reprezintă „o mișcare iradiantă, care se contopește cu mediul”, în timp ce albastrul denotă profunzime, intensitatea stării. De asemenea, pentru a susține efectul creat de compoziție, am îmbinat zonele de plin și gol in echilibru, “sculptând” și golul astfel încât zonele de culoare sa respire și sa aibă suficient spațiu pentru a-și expune aspectul plastic. Se potențează unele pe altele, neintrând in concurenta, ci punându-se reciproc in evidentă.

EN: Respecting the ideational and semantic coordinates of the concept of Artificial Paradise, the artwork “Essence” visually illustrates the abstract structure, but at the same time harmoniously ordered, of human thought. Nothing arbitrary and yet, nothing intentional when old memories appear in our minds, perhaps forgotten sequences, which the subconscious stores and removes from the state of hiding at the impulse of stimuli seemingly foreign to the memory itself. The work is harmonious, although it does not have whole elements, but only fragments of figurative, integrated with specific desideratum of abstract art, outlining a new universe, a physio-plastic one. The colors are not chosen by chance, respecting both a chromatic canon of complementarity and the symbolism enunciated by Kandinsky in his work, “The Spiritual in Art”. Orange represents “an irradiating movement, merging with the environment”, while the color blue denotes depth, the intensity of the state. Also, to support the effect created by the composition, we combined the areas of full and empty in balance, “sculpting” the void so that the colored areas breathe and have enough space to expose their plastic appearance. They enhance each other, not competing, but emphasizing each other.

04D428FA-9C93-4377-A44E-B05E4CD60D98
34133850-72E9-47B1-A76E-74D1EC9BB9AD
a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

error: Content is protected !!